Δομή μαθήματος ΓλωσσάριΦωτογραφικό υλικό Ασκήσεις

Στόχοι

•  Να γνωρίζετε τη σύνθεση του φυσιολογικού περιφερικού αίματος, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών ποσοτήτων των κυττάρων του αίματος

•  Να γνωρίζετε τη μορφολογία και τη λειτουργία των έμμορφων συστατικών του αίματος.

•  Να γνωρίζετε τη σύνθεση του πλάσματος και τη διαφορά μεταξύ ορού και πλάσματος

•  Να αναγνωρίζετε τα έμμορφα συστατικά του αίματος σε επίχρισμα από περιφερικό αίμα, όπως φαίνονται στο φωτομικροσκόπιο.

•  Να περιγράψτε τις διαφορές μεταξύ των κοκκιοκυττάρων και των ακοκκιοκυττάρων λευκοκυττάρων

•  Να γνωρίζετε το ρόλο των αιμοπεταλίων κατά την πήξη του αίματος

•  Να γνωρίζετε τις θέσεις αιμοποίησης κατά την εμβρυϊκή ζωή.

•  Να περιγράψτε τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των πρόδρομων αιμοποιητικών κυττάρων

•  Να συγκρίνετε τα ώριμα κυκλοφορούντα κύτταρα του αίματος με τις πρόδρομες μορφές τους

•  Να γνωρίζετε τα δομικά χαρακτηριστικά του μυελού των οστών και τις αλλαγές που υφίσταται σε σχέση με την ηλικία

•  Να γνωρίζετε τα αναπτυξιακά στάδια της ερυθράς και μυελικής σειράς

•  Να γνωρίζετε τους παράγοντες που ελέγχουν την αιμοποίηση, π.χ. αυξητικοί παράγοντες, όπως ερυθροποιητίνη και GM - CSF

•  Να αναγνωρίζετε σε φωτομικρογραφίες τα πρόδρομα κύτταρα των ερυθροκυττάρων και κοκκιοκυττάρων καθώς και τα μεγακαρυοκύτταρα σε επιχρίσματα μυελού των οστών