Η κυτταρική μεμβράνη >

Λειτουργικές ιδιότητες μεμβρανών

  • Η μεμβράνη είναι ένα ρευστό μέσο που επιτρέπει την πλευρική διάχυση των μεμβρανικών πρωτεϊνών και διευκολύνει την κινητικότητα του κυττάρου.
  • Η πολική σύνθεση των μορίων των λιπιδίων οδηγεί σε ελεγχόμενη διαπερατότητα ποικίλων χημικών ουσιών. Το νερό, το οξυγόνο και μικρά υδρόφοβα μόρια όπως η αιθανόλη περνούν εύκολα τη μεμβράνη, ενώ κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο για τα φορτισμένα ιόντα νατρίου, καλίου και ασβεστίου, τα οποία μεταφέρονται ενεργητικά διαμέσου της μεμβράνης χρησιμοποιώντας διαύλους που αποτελούνται από ενσωματωμένες πρωτεΐνες της μεμβράνης.
  • Ρήγματα ή μικροελλείματα της μεμβράνης αποκαθίστανται αυτόματα καθώς η «πολική» φύση των λιπιδίων συμβάλλει στην εξαφάνιση των άκρων των ρηγμάτων, όπου τα υδρόφοβα μέρη θα έρχονταν σε επαφή με το υδαρές περιβάλλον
  • Η μεταφορά, η ενζυμική δραστηριότητα, η προσκόλληση και η επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων εξυπηρετούνται από τις μεμβρανικές πρωτεΐνες
  • Τα νημάτια του κυτταροσκελετού έρχονται σε επαφή με την κυτταρική μεμβράνη μέσω των μεμβρανικών πρωτεϊνών
  • Η κυτταρική αναγνώριση, ο σχηματισμός διακυτταρικής προσκόλλησης και η προσρόφηση μορίων εξυπηρετούνται από τον γλυκοκάλυκα, ο οποίος φαίνεται ότι προσφέρει επίσης μηχανική και χημική προστασία στην κυτταρική μεμβράνη.

 

προηγούμενη ενότητα