Πυρήνιο

Το πυρήνιο είναι μια σφαιρική περιοχή μέσα στον πυρήνα διαμέτρου 1-3 μ m , το μέγεθος του οποίου αυξάνει κατά την ενεργό μεταγραφική λειτουργία. Τα ανενεργά κύτταρα δεν έχουν εμφανές πυρήνιο, σε αντιδιαστολή με τα ενεργά κύτταρα που εμφανίζουν μεγάλο πυρήνιο ή και πολλαπλά πυρήνια. Στη χρώση αιματοξυλίνης - ηωσίνης (Α & Η) το πυρήνιο χρωματίζεται ροδο-ιώδες, λόγω της συγγένειας που παρουσιάζει τόσο με τις οξεόφιλες όσο και με τις βασεόφιλες χρωστικές.

Το πυρήνιο παράγει ριβοσωμικό RNA , το οποίο συνδέεται με πρωτεΐνες για να σχηματίσει τις υπομονάδες των ριβοσωμάτων, που ακολούθως εξάγονται στο κυτοσόλιο διαμέσου των πόρων της πυρηνικής μεμβράνης.

Με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης διακρίνονται τρεις περιοχές στο πυρήνιο.

  1. Η άμορφη μοίρα (αραιοχρωματικές περιοχές) αντιστοιχεί σε μεγάλες αγκύλες μεταγραφόμενου DΝΑ, που περιέχει τα γονίδια τα οποία κωδικοποιούν το ριβοσωμικό RNA . Αυτές οι περιοχές ονομάζονται περιοχές οργάνωσης του πυρηνίου που αναγνωρίζονται στα πέντε ζεύγη των ακροκεντρικών χρωμοσωμάτων και περιέχουν ειδικές πρωτεΐνες που συνδέονται με το RNA .
  2. Η ινώδης μοίρα (πυκνοχρωματικές περιοχές) αντιστοιχεί σε προϊόντα μεταγραφής των γονιδίων που κωδικοποιούν το ριβοσωμικό RNA , τα οποία αρχίζουν να σχηματίζουν ριβοσώματα.
  3. Η κοκκώδης μοίρα (κοκκώδεις περιοχές) αντιστοιχεί σε ωριμότερες υπομονάδες των ριβοσωμάτων που περιέχουν ριβοσωμικό RNA και πρωτεΐνες.

 

προηγούμενη ενότητα