Συσκευή Golgi

Η συσκευή Golgi (εικ. 14) αποτελείται από ένα σύστημα πεπλατυσμένων σάκων διατεταγμένων υπό τη μορφή μιας στιβάδας με την κοίλη επιφάνειά της στραμμένη προς τον πυρήνα. Η δομή αυτή συμμετέχει στην ταξινόμηση, αποθήκευση και μεταφορά των κυτταρικών προϊόντων

Η περαιτέρω επεξεργασία των μακρομορίων που σχηματίζονται στο λείο ΕΔ γίνεται στη συσκευή Golgi . Τα κυστίδια (μεταφορικά κυστίδια), που εκβλαστάνουν από το ΕΔ και περιβάλλονται από μεμβράνη, μεταφέρουν λιπίδια και πρωτεΐνες, διασχίζουν το κυτοσόλιο και φθάνουν στη συσκευή Golgi , όπου συγχωνεύονται με την κυρτή επιφάνειά της (συνθετική επιφάνεια). Οι μεμβρανικές πρωτεΐνες ενσωματώνονται στη μεμβράνη της συσκευής Golgi , ενώ άλλες ενδοαυλικές πρωτεΐνες εισέρχονται στο διάμεσο χώρο της. Το σύστημα μεμβρανών της συσκευής Golgi επιτελεί τρεις σημαντικές λειτουργίες:

  • Τροποποίηση των μακρομορίων με την προσθήκη σακχάρων που σχηματίζουν ολιγοσακχαρίτες.
  • Πρωτεολυτική επεξεργασία των πεπτιδίων για να αποκτήσουν την ενεργό μορφή τους.
  • Τελική φωσφορυλίωση και θείωση
  • Ταξινόμηση και αποθήκευση των διάφορων μακρομορίων σε ειδικά κυστίδια που περιβάλλονται από μεμβράνη, με σκοπό την ενδεχόμενη ενσωμάτωσή τους σε μεμβράνη, τη μεταφορά τους σε κάποιο κυτταρικό οργανίδιο ή την έκκρισή τους στον εξωκυττάριο χώρο.

 

Για την πραγματοποίηση αυτών των λειτουργιών, η συσκευή Golgi είναι χωρισμένη σε τρία λειτουργικά τμήματα: τη συνθετική επιφάνεια, την κεντρική ή ενδιάμεση συσκευή Golgi και την εκκριτική επιφάνεια

 

προηγούμενη ενότητα